Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene notities

De volgende opmerkingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn allemaal gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de sectie “Kennisgeving over de verantwoordelijke instantie” in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door u ons ervan te informeren. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internet browser, besturingssysteem of tijd van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreed.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (Hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster. Deze kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd, omvatten.

De Hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 sec. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele Provider (art. 6 sec. 1 lit. f AVG).

Onze gastheer zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens te volgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Christmann & Woll GmbH
Knipperen 6
26789 Leeg
info@christmann-woll.de

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking (DPA) gesloten. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij het communiceren per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Büter Hebetechnik GmbH
Emmener Str.
(Europark Versen)
D-49716 Meppen, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 5935/7059-0
E-mailadres: hebetechnik@bueter.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagtijd

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens (e.B. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen zijn verwijderd.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen enkel niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hier juridische stappen tegen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (e.B geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 VERLICHT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT, UIT DE ACHTERGROND, HET UIT UW SPECIALE SITUATIE, TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE WIJZIGEN; DIT OOK VOOR A OP DEZE VASTSTELLINGEN ONDERSTEUNDE PROFILERING. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U IN ACTIE BENT, ZULLEN WE NIET MEER UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS, HET IS NIET, WE KUNNEN HET GROEN GEBRUIKEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING ZAL OVERSCHAT DIENST VAN DE VASTSTELLING, ERVARING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (WIDERSPRUCH TOT ART. 21 ABS. 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TOT DIRECTE PROMOTIE, HEEFT U DUS HET RECHT, OP ELK MOMENT TEGEN DE PERSOONSGEGEVENS AAN HET BEDRIJF VAN HET BEDRIJF DIT OOK VOOR DE PROFILERING, ALS HET MET DIRECTE RECLAME IN VERBAND. ALS U ERTEGEN BENT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE REGELGEVING (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtreding van de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om beroep aan te tekenen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens te hebben die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, hetzij aan zichzelf, hetzij aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u om de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL-of TLS-versleuteling. U een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van http:// naar https:// en door het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons voorlegt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op rectificatie of verwijdering. van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. In de volgende gevallen bestaat het recht om de verwerking te beperken:

  • Als u de juistheid betwist van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt/illegaal gebeurt, u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar wel nodig hebben om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft op grond van artikel 21, lid 0, van de 1 GDPR, er moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de opdrukverplichting zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

4. verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (e.B. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (e.B. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, e.B. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (e.B cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 aangestoken. f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is opgegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U uw browser instellen om u te informeren over het instellen van cookies en om cookies alleen per geval toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en om de cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. Inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website betreedt, wordt een Borlabs cookie opgeslagen in uw browser, waarin de toestemmingen die u geeft of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs cookie zijn te vinden onder https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De Technologie voor toestemming van Borlabs Cookies wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming en toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 0. 1 aangestoken. c GDPR.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 sec. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR) als dit is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of Fax

Als u contact met ons op per e-mail, telefoon of fax, uw verzoek, met inbegrip van alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) met het oog op de verwerking van uw verzoek, zal worden opgeslagen en verwerkt door ons. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 sec. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR) als dit is gevraagd.

De gegevens die door u aan ons worden doorgegeven via contact aanvragen blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wetsbepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de via het systeem geïntegreerde tools te beheren en uit te spelen. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op artikel 6 par. 1 aangestoken. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals .B paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Verder kunnen we met Google Analytics onder andere: Registreer uw muis- en scrollbewegingen en klikken. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën in data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag (e.B cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisatie

We hebben de IP anonymization functie op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat u naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over websiteactiviteiten en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signalen

We gebruiken Google-signalen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere: Uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties met behulp van Google Signal. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van Google Signal gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt voor het maken van anonieme statistieken over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Demografie bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om geschikte advertenties te kunnen tonen aan websitebezoekers binnen het Google-advertentienetwerk. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van paginabezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon. U deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens in het algemeen verbieden door Google Analytics, zoals weergegeven in het item verzet tegen gegevensverzameling.

Orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Google voor orderverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie “e-commerce meting” van Google Analytics. Met behulp van e-commerce metingen kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om hun online marketingcampagnes te verbeteren. Deze verzamelt informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van zicht tot aankoop van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Opslagtijd

Gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-id’s (bijvoorbeeld gebruikers-id’s) of advertentie-id’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Verder kunnen gerichte advertenties worden getoond op basis van bestaande gebruikersgegevens van Google (e.B. locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op artikel 6 par. 1 aangestoken. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om zijn producten zo effectief mogelijk op de markt te brengen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (e.B klik op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde advertentiedoelgroepen en u vervolgens geschikte webberichten te laten afspelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Remarketing worden gemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieberichten die op één apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag ook worden weergegeven op een ander apparaat (bijvoorbeeld tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op artikel 6 par. 1 aangestoken. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om zijn producten zo effectief mogelijk op de markt te brengen. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en het privacybeleid vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met klantvergelijking

Om doelgroepen te creëren maken wij onder andere gebruik van de klantmatching van Google Remarketing. Daarbij dragen wij bepaalde klantgegevens (e.B. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de betrokken klanten Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (e.B. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website is geklikt op hoe vaak en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixels van Facebook om de conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Facebook-beleid inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6 par. 1 aangestoken. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen behoort niet tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons rusten zijn gezamenlijk vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. De rechten van betrokkenen (e.B. verzoek om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens kunnen rechtstreeks bij Facebook worden ingetrokken. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet je zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat Video’s van YouTube. De site wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube staat deze modus YouTube niet toe om informatie over bezoekers van deze website op te slaan voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Op deze manier maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, sta je YouTube toe om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (e.B. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zie hun privacybeleid voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om lettertypen op een consistente manier weer te geven. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met De servers van Google plaats.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Web Fonts: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met fonticons, Inc. servers vindt niet plaats.

Voor meer informatie over Font Awesome, zie het Privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma. ReCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen die door de gebruiker zijn gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site wordt niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 3. 1 aangestoken. f GDPR. De website operator heeft een legitiem belang bij de bescherming van haar web aanbiedingen tegen misbruik geautomatiseerde spionage en spam. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. e-commerce- en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting, inhoud of wijziging van de juridische relatie (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 6, van de 1 aangestoken. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) voor zover nodig om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het sluiten van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de bank die de betalingsverwerking heeft uitgevoerd.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 aangestoken. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.

8. Eigen diensten

Omgaan met verzoekersgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of online aanvraagformulier). In het volgende informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens de aanvraagprocedure worden verzameld. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Wanneer u ons een aanvraag stuurt, verwerken wij uw persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van interviews, enz.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over de totstandkoming van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (inleiding van een arbeidsverhouding), art. 6 par. 1 aangestoken. b GDPR (algemene inleiding van contracten) en, als u uw toestemming hebt gegeven, artikel 6, lid 0). 1 aangestoken. een GDPR. De toestemming kan te elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens verwerkt op basis van § 26 BDSG en artikel 6 par. 1 aangestoken. b GDPR opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaarperiode van de gegevens

Als we u geen vacature kunnen aanbieden, een vacature afwijzen of uw sollicitatie intrekken, behouden we ons het recht voor om de gegevens die u verstrekt op basis van onze legitieme belangen (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke toepassingsdocumenten worden vernietigd. De bewaarwordt met name gebruikt voor verificatiedoeleinden in geval van een geschil. Indien blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden (e.B. nodig zullen zijn vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u de juiste toestemming heeft gegeven (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR) of als wettelijke bewaarverplichtingen verwijdering verhinderen.

Toelating tot de kandidatenpool

Als we u geen vacature aanbieden, u u mogelijk toevoegen aan onze sollicitantenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitatiepool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

De toelating tot de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). Het indienen van toestemming is vrijwillig en staat los van de lopende aanvraagprocedure. De betrokkene kan te elk moment zijn toestemming intrekken. In dit geval worden de gegevens uit de groep aanvragers permanent verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn voor bewaring.

De gegevens uit de kandidatengroep worden uiterlijk twee jaar na de toestemming onherroepelijk verwijderd.

Onze aanwezigheid op sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we in detail gebruiken, zijn hieronder te vinden.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv.B zoals knoppen of reclamebanners). Door onze aanwezigheid op sociale media te bezoeken, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling plaats, bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te verzamelen.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen maken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de portals voor sociale media kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale mediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve portals voor sociale media.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om de meest uitgebreide aanwezigheid op internet te garanderen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 aangestoken. f GDPR. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op afwijkende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (e.B. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en uitoefening van rechten

Als u een van onze social media-optredens (e.B. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) in principe zowel als. zowel ons als vs. de exploitant van het betreffende sociale mediaportaal (e.B vs. Facebook).

Houd er rekening mee dat ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale mediaportalen, wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale mediaportalen. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtijd

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de aanwezigheid op sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – in so bijzondere voorwaarden Bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (e.B. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook-pagina

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Met Facebook (Controller Addendum) hebben wij een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst specificeert voor welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst is te bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.